Pla d'actuacions dels professors de Turisme curs 2012-13  • Foment  i confiança de l’expressió oral.
  •  Assoliment dels conceptes en la llengua anglesa relacionats amb el món del turisme.
  •  Capacitat d’expressió dels conceptes turístics en anglès.

CFGS de Gestió d’ allotjaments turístics,Guía informació i assistència turística i Agències de viatges. Gracia Martinez.

Mòdul 1.Estructura del mercat turístic.

Unitats en les que es posarà en pràctica  el treball dels continguts amb metodologia CLIL:

UF1 – CONTEXTUALITZACIÓ DEL MERCAT TURÍSTIC

UF2 -  TIPOLOGIES TURISTIQUES

UF3 – OFERTA I DEMANDA TURÍSTICA


La capacitat lingüística dels alumnes permet que segueixin les exposicions dels continguts en anglès, sempre que els alumnes disposin d’un PowerPoint que acompanya l’explicació magistral del professor. El que pretenem amb el mòdul d’Estructura del mercat turístic és ampliar les hores d’exposició a la llengua (input contextualitzat) i donar-los la possibilitat d’assolir la terminologia del món del turisme. Pensem que aquestes hores sumen a les del mòdul de llengua anglesa. El treball en equip dels professor de llengua i els professor de la matèria no-lingüística  permet no repetir conceptes i ampliar els recursos lingüístics als que els alumnes estan exposats. Els alumnes també utilitzen altres inputs com els articles de diari i revistes que els alumnes s’han d’acostumar a llegir en anglès. Els hi demanem que sàpiguen extreure les idees principals i sàpiguen aplicar tècniques de resum en els articles. L’èmfasi no està tant en la correcció lingüística com en la capacitat d’expressar-se i entendre.

Activitats en cada una de les Unitats Formatives.

UF1- CONTEXTUALITZACIÓ DEL MERCAT TURÍSTIC

Exposició MAGISTRAL: Explicació magistral a través de powerpoint de les definicions i

conceptes bàsics de turisme. ( treball de terminologia i conceptes)

      PRÀCTICA ORAL: Els alumnes realitzaran una pràctica oral on treballaran el llenguatge après a classe es farà en parelles o petits grups per després poder posar en conjunt les conclusions .

UF2-TIPOLOGIES TURISTIQUES

Exposició MAGISTRAL: el professor fa una explicació magistral a través d’ un Power Point de

diferents tipologies turístiques, com per exemple turisme de salut, turisme enòlogic, turisme

solidari.

     PRÀCTICA ORAL: els alumnes hauran de fer una recerca a través d’ Internet de les diferents tipologies turístiques creant un Power Point amb fotografies i fent posteriorment una exposició a classe en anglès.

UF3-OFERTA I DEMANDA TURÍSTICA

Treball Pràctic: recerca d’ articles i noticies relacionades amb la unitat 

 PRÀCTICA ORAL:  Fer una exposició oral i comentari dels diferents articles 


CFGS Guía informació i assistència turística.

M4. Protocol i Relacions Públiques. Esther Guillén


Clica per veure l’enllaç

CFGS Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments

M2: Destinacions Turístiques. Eduard Sala

UF 4: Destinacions turístiques internacionals.

 

En aquesta unitat formativa l’alumnat segueix el seu aprenentatge en la llengua anglesa  a partir de dues vessants. La primera correspon a l’increment  i reforç del vocabulari específic sobre destinacions turístiques internacionals, i la segona es millorar la fluïdesa en l’exposició oral a partir de dues activitats específiques. El professorat de llengua anglesa del centre és co-partícip de les actuacions que es realitzen, ja que ens dóna els recursos tècnics lingüístics per enriquir el procés integral de l’alumnat tant en la basant conceptual com en la lingüístic.
Les activitats pràctiques d’ensenyament aprenentatge realitzades es recolliran en els següents formats per la seva valoració:
1.     Document Power Point en anglès carregat al bloc personal de cada grup d’alumnes.
2.     Exposició oral en anglès, amb la gravació d’una part de la presentació.
El professor emprarà com a vehicle de comunicació la llengua anglesa en la majoria d’hores de la unitat formativa.
Activitats programades
Industrial Tourism
Planning a short break trip
Students have planned a short break trip for a couple of customers choosing two important cities of the world.
In this activity we can see the following concepts.
1.     Examples of industrial tourism around the world.
2.     How factories and companies produce, sell and deal with visitors.
3.     Industrial tourism package.

Cultural Tourism
Creating Itineraries
Students have worked on two cities that they had already been assigned by the teacher, creating itineraries for two people for a week holiday.
In those Itineraries we can see the next concepts.
1.     Features of the people you are creating the package.
2.     How to reach the destination.
3.     The best cultural and architectural sights of the city.
4.     Some especial event and nightlife that you cannot miss.
5.     Restaurants and hotels or hostels.
6.     The price of the whole package.