Pla d'actuació dels professors de Turisme 2013/14


  • Foment  i confiança de l’expressió oral.
  • Assoliment dels conceptes en la llengua anglesa relacionats amb el món del turisme.
  • Capacitat d’expressió dels conceptes turístics en anglès.

CFGS Guía informació i assistència turística.

M4. Protocol i Relacions Públiques. Esther Guillén


CFGS de Gestió d’ allotjaments turístics,Guía informació i assistència turística i Agències de viatges. Gracia Martínez.

Mòdul 1.Estructura del mercat turístic.

Unitats en les que es posarà en pràctica  el treball dels continguts amb metodologia CLIL:

UF1 – CONTEXTUALITZACIÓ DEL MERCAT TURÍSTIC

UF2 -  TIPOLOGIES TURISTIQUES

UF3 – OFERTA I DEMANDA TURÍSTICA


Activitats en cada una de les Unitats Formatives.

UF1- CONTEXTUALITZACIÓ DEL MERCAT TURÍSTIC

Exposició MAGISTRAL: Explicació magistral a través de powerpoint de les definicions i

conceptes bàsics de turisme. ( treball de terminologia i conceptes)

      PRÀCTICA ORAL: Els alumnes realitzaran una pràctica oral on treballaran el llenguatge après a classe es farà en parelles o petits grups per després poder posar en conjunt les conclusions .

UF2-TIPOLOGIES TURISTIQUES

Exposició MAGISTRAL: el professor fa una explicació magistral a través d’ un Power Point de

diferents tipologies turístiques, com per exemple turisme de salut, turisme enòlogic, turisme

solidari.

     PRÀCTICA ORAL: els alumnes hauran de fer una recerca a través d’ Internet de les diferents tipologies turístiques creant un Power Point amb fotografies i fent posteriorment una exposició a classe en anglès.

UF3-OFERTA I DEMANDA TURÍSTICA

Treball Pràctic: recerca d’ articles i noticies relacionades amb la unitat 

 PRÀCTICA ORAL:  Fer una exposició oral i comentari dels diferents articles